PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTOVANË ADVOKTNÍ KANCELÁŘÍ ŠÍP

Občanské právo

 • sepisování, úpravy a konzultace smluv
 • věcná práva (např. vlastnická práva, spoluvlastnictví, zástavní práva)
 • dědické právo
 • kompletní servis při vymáhání pohledávek
  • předžalobní jednání
  • sepis žalob
  • řízení před soudem
  • exekuční řízení
 • vymáhání náhrady škody
 • zastupování neziskových organizací, jejich zakládání a změny

Právní vztahy k nemovitostem

 • převody nemovitostí včetně prověrek právního stavu
 • nájemní a podnájemní vztahy
 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • vztahy k družstevním bytům
 • správa nemovitostí a jejich provoz
 • realizace developerských projektů

Obchodní právo

 • právní služby při dponikání právnických i fyzickýchosob včetně osob zahraničních
 • kompletní servis při vymáhání pohledávek
  • předžalobní jednání
  • sepis žalob
  • řízení před soudem
  • exekuční řízení
 • obchodně-závazkové právo

Právo průmyslového vlastnictví

 • přihlášky ochranných známek, vynálezů a průmyslových vzorů v ČR i zahraničí
 • sepis licenčních smluv
 • konzultace s patentovými zástupci

Právo obchodních korporací

 • právní služby související s novou právní úpravou (zákon o obchodních korporacích, tzv. nový občanský zákoník)
 • zakládání obchodních korporací, včetně veškerých korporátních změn
 • vztahy mezi společníky a akcionáři, vztahy obchodních korporací a jejích společníků, příp.akcionářů
 • přeměny obchodních korporací
 • restrukturalizace obchodních korporací
 • zajištění právních auditů, tzv. due diligence

Insolvenční právo

 • insolvenční návrhy právnických i fyzických osob (oddlužení)
 • přihlášky pohledávek, zastupování věřitelů
 • kompletní právní poradenství podnikům ve finančních obtížích
 • právní poradenství v souvislosti se zajištěním financování

Trestní právo

 • obhajoba v přípravném řízení
 • obhajoba v řízení před soudy
 • zastupování poškozených

Správní právo

 • stavební právo
 • řízení před katastrálními úřady
 • přestupkové řízení
 • právo živnostenského podnikání
 • zastupování ve správním soudnictví

Pracovní právo

 • právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • příprava pracovněprávních dokumentů
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů
 • zastupování v pracovněprávních sporech

Rodinné právo

 • řízení o svěření nezletilých do péče
 • řízení o stanovení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů
 • nesporné řízení o schválení úkonu za nezletilého